Home Ông Andrea Coppola

Ông Andrea Coppola

TIỂU SỬ

Tiến sĩ Andrea Coppola là Chuyên gia Kinh tế trưởng và Quản lý chương trình phụ trách Tăng trưởng công bằng, Tài chính và Thể chế của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ở cương vị này, ông phụ trách các chương trình, dự án về chính sách kinh tế, thương mại và khả năng cạnh tranh, quản trị công, phát triển lĩnh vực tài chính và khu vực tư nhân, và xóa đói giảm nghèo.

Tiến sĩ Coppola là nhà kinh tế học người Ý. Từ khi làm việc tại Ngân hàng Thế giới năm 2009, ông đã đảm nhận một số chức vụ thuộc lĩnh vực kinh tế và tham gia giải quyết nhiều vấn đề kinh tế tại các nước có thu nhập trung bình và thu nhập thấp ở Mỹ Latinh và châu Phi. Nhiệm vụ gần đây nhất của ông là Quản lý Chương trình phụ trách Tăng trưởng công bằng, Tài chính và Thế chế tại Côte d’Ivoire. Cụ thể, ông Coppola đã phụ trách và lãnh đạo các hoạt động cho vay và nghiên cứu phân tích về tăng trưởng, huy động nguồn thu nội địa và quản lý chi tiêu công. Ông đã chủ trì báo cáo đầu tiên của Ngân hàng Thế giới về Big Data và cơ chế đảm bảo dựa trên chính sách cho các khoản vay thương mại đầu tiên tại châu Phi.

Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới ở vị trí Young Professional (Tài năng trẻ), ông Coppola là một chuyên gia kinh tế tại Kho bạc Ý. Nghiên cứu của ông về quản lý nợ và dự báo giá hàng hóa đã được đăng trên Tạp chí Quốc tế về Tài chính và Kinh tế học (the International Journal of Finance & Economics) và Tạp chí Các thị trường tương lai (Journal of Futures Markets). Ông có bằng tiến sĩ kinh tế và tài chính của trường Đại học “Tor Vergata” tại Rome. Ông thông thạo tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.