Home Ông Đặng Ngọc Minh

Ông Đặng Ngọc Minh

TIỂU SỬ

Ông Đặng Ngọc Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục với hơn 30 năm công tác trong ngành Tài chính và trải qua nhiều vị trí và lĩnh vực công tác như làm đại diện của Bộ Tài chính tại Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp quốc và các Tổ chức Quốc tế khác tại Geneve – Thuỵ sỹ; tham gia nhiều đoàn đám phán của Việt Nam trong quá trình đàm phán và thực thi các thỏa thuận, cam kết về thuế và tài chính tại WTO; tham gia cơ quan đại diện Việt Nam tại tổ chức thương mại quốc tế (WTO), ủy viên ủy ban Thuế quốc tế của Liên hiệp Quốc…
Tại Tổng cục Thuế, ông Đặng Ngọc Minh với vị trí Phó Tổng cục trưởng được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành các công việc thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; các công việc thuộc lĩnh vực triển khai hóa đơn điện tử; quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ông Đặng Ngọc Minh đã tham gia trực tiếp và chỉ đạo phát triển và triển khai hệ thống Dịch vụ thuế điện tử, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, triển khai dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trực tiếp chỉ đạo triển khai dịch vụ thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động (Etax Mobile); chỉ đạo triển khai Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam có thể kê khai, nộp thuế; Triển khai Chương trình Hóa đơn may mắn và Cổng dữ liệu thông tin TMĐT,…

CHỦ ĐỀ

Định hướng chuyển đổi số ngành thuế đến năm 2025, tầm nhin đến năm 2030

TÓM TẮT

Với lịch sử hơn 30 năm, hệ thống CNTT ngành Thuế đã phát triển một cách toàn diện góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, tiên tiến.
Thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, trong giai đoạn vừa qua, Tổng cục Thuế đã phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Trong đó nổi bật là việc triển khai các dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử và hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; hoàn thành triển khai 103/234 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp 97 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cung cấp 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế; Cổng thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài; Tích hợp hệ thống CNTT của cơ quan thuế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hóa đơn may mắn, Cổng dữ liệu thông tin TMĐT…
Trong giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030, Tổng cục Thuế tiếp tục cung cấp các dịch vụ thuế số và các dữ liệu điện tử để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần nâng cao xếp hạng của Việt Nam về mức độ đơn giản, thuận lợi về thuế, bao gồm: Đẩy mạnh và mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, xây dựng CSDL về hóa đơn; Xây dựng hệ thống quản lý thuế tập trung, tích hợp đáp ứng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và cung cấp các dịch vụ thuế số; Triển khai giải pháp quản lý hoạt động thương mại điện tử trong nước và dịch vụ số xuyên biên giới; Xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu thuế và dịch vụ thuế thông minh; Triển khai hạ tầng, an toàn an ninh thông tin theo định hướng chuyển đổi số.