Home Ông Lê Đức Thành

Ông Lê Đức Thành

TIỂU SỬ

Ông Lê Đức Thành – Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan với hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực CNTT Hải quan ông đã trực tiếp tham gia xây dựng nhiều Hệ thống CNTT ngay từ những ngày đầu triển khai ứng dụng CNTT của ngành Hải quan như: Hệ thống Kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Hệ thống quản lý thông tin vi phạm; quản lý giá tính thuế; thanh khoản đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu…
Trên cương vị là Lãnh đạo Cục CNTT & Thống kê hải quan, Ông đã tham gia trực tiếp và chỉ đạo triển khai nhiều Đề án trọng tâm của ngành như: Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, Cổng thanh toán điện tử và các đề án mở rộng thực hiện thanh toán điện tử; Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM); Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Xây dựng Kế hoạch 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Hải quan giai đoạn 2021 – 2025; Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Hải quan; Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan; Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN…

CHỦ ĐỀ

Quá trình triển khai chuyển đổi số của Tổng cục Hải quan

TÓM TẮT

Trong 10 năm qua, Tổng cục Hải quan luôn đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đạt được những bước tiến nhảy vọt: đã hoàn thành mục tiêu 5E (E-Declaration; E-payment; E-C/O; E-Permit và E-Manifest), xây dựng được một hệ thống CNTT tập trung cấp Tổng cục; đã được Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) trao Giải thưởng Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 2019. Trong đó, nổi bật là:
– Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Thực hiện thông quan điện tử, thanh toán điện tử mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương tiện; Thực hiện giám sát hải quan tự động; triển khai mở rộng hệ thống seal định vị điện tử GPS.
– Ứng dụng CNTT toàn diện trong các mặt công tác nghiệp vụ hải quan;
– Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành.
– Đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN:
– Thúc đẩy nghiên cứu và từng bước ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tập trung triển khai Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành Hải quan số; Đến năm 2030, hoàn thành Hải quan thông minh.
Những nội dung chuyển đổi số lớn Tổng cục Hải quan đang tập trung triển khai đến năm 2025: (i) Thực hiện chuyển đổi số trong trong công tác nghiệp vụ hải quan; (ii) Triển khai chuyển đổi số trong công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; (iii) Triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan.