Home Ông Nguyễn Mạnh Cường

Ông Nguyễn Mạnh Cường

TIỂU SỬ

Kinh nghiệm làm việc:
– Từ tháng 07/1995 – tháng 09/1999: Chuyên viên Cục Đầu tư và Phát triển Hải Phòng.
– Từ tháng 10/1999 – tháng 12/1999: Chuyên viên Vụ Kế toán – Tổng cục Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
– Từ tháng 01/2000 – tháng 04/2000: Chuyên viên Vụ Kế toán – Kho bạc Nhà nước Trung ương.
– Từ tháng 05/2000 – tháng 04/2007: Chuyên viên Ban Thanh toán vốn đầu tư – Kho bạc Nhà nước Trung ương.
Trong đó: từ tháng 09/2006 – tháng 04/2007: Biệt phái làm Thành viên Nhóm Giải pháp nghiệp vụ – Ban Triển khai dự án TABMIS.
– Từ tháng 05/2007 – tháng 04/2009: Phó trưởng phòng Hành chính – Lưu trữ thuộc Văn phòng Kho bạc Nhà nước.
– Từ tháng 05/2009 – tháng 11/2011: Phó trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Tài chính, Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ Tài chính.
– Từ tháng 12/2011 – tháng 05/2014: Trưởng phòng Thư ký – Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Tài chính, Thư ký giúp việc Lãnh đạo Bộ Tài chính.
– Từ tháng 06/2014 – tháng 09/2015: Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng Kho bạc Nhà nước.
– Từ 10/2015 – tháng 11/2021: Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước.
– Từ 12/2021 – đến nay: Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.
Quá trình đào tạo:
– Cử nhân Tài chính, Học viện Ngân hàng, Việt Nam
– Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Griggs, Mỹ

CHỦ ĐỀ

Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước hướng tới Kho bạc số

TÓM TẮT

Kho bạc Nhà nước (KBNN) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.
Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, KBNN ngày càng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính Quốc gia. Trên cơ sở Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, KBNN đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, KBNN đã cơ bản hoàn thành mục tiêu “các hoạt động Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử”, là nền tảng vững chắc để tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hệ thống KBNN theo thông lệ quốc tế, xây dựng Kho bạc số trong tương lai. Từ những kết quả đạt được nêu trên, KBNN đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong hệ thống quản lý tài chính công, góp phần cùng ngành tài chính nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tài chính – ngân sách.
Trước những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo, KBNN phải tiếp tục cải cách, hiện đại hóa để phục vụ yêu cầu xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Vì những lẽ đó, KBNN đã khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022.
.