Home Ông Nguyễn Thành Phúc

Ông Nguyễn Thành Phúc

TIỂU SỬ

Tóm tắt quá trình công tác:
– 1990 – 1993: Giảng viên Đại học Hàng hải Việt Nam (Hải Phòng)
– 1993 – 2000: Chuyên viên Vụ KHCN&HTQT, Tổng cục Bưu điện
– 2000 – 2002: Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Bưu điện
– 2002 – 2007: Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược BCVT&CNTT (Bộ Bưu chính Viễn thông)
– 12/2007 – 2/2008: Phó Viện trưởng Phụ trách, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông)
– 2/2008 – 02/2020: Cục trưởng, Cục Ứng dụng CNTT (từ 11/2013 là Cục Tin học hóa)
– Từ 02/2020 – 09/2022: Cục trưởng Cục An toàn thông tin.
– Từ 09/2022 – nay: Viện trưởng, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông