Home Ông Nguyễn Việt Hà

Ông Nguyễn Việt Hà

TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Việt Hà – Phó cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính đã có 28 năm công tác trong ngành Tài chính
Tại Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính, ông Nguyễn Việt Hà với vị trí Phó cục trưởng được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành các công việc qua nhiều mảng công việc như lĩnh vực kế hoạch và lập dự toán trung hạn và hàng năm về ứng dụng CNTT- Thống kê tài chính, Hoạt động của Trang điện tử nội bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và cơ sở dữ liệu dự phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác đối ngoại, pháp chế, cải cách hành chính Lĩnh vực hành chính, văn phòng; Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, pháp chế, cải cách hành chính, Lĩnh vực quản lý ứng dụng CNTT, đặc biệt là Chuyển đổi số ngành Tài chính

Là thành viên Tổ giúp việc ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính, Ông Nguyễn Việt Hà đã tham gia trực tiếp và chỉ đạo tổ chức triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ Tài chính trong đó bao gồm:
1. Chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách: Các quy định, quy chế quản lý vận hành, chương trình kế hoạch hành động triển khai CMCN 4.0, Chính phủ điện tử và mới đây nhất là các chương trình kế hoạch, hành động về chuyển đổi số.
2. Chỉ đạo tổ chức Triển khai các dự án, nhiệm vụ về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (chương trình quản lý văn bản điều hành, phần mềm quản lý cán bộ, CSDL quốc gia về giá, CSDL danh mục dùng chung, trục liên thông văn bản điện tử ngành tài chính …) cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công tại cơ quan Bộ Tài chính…

CHỦ ĐỀ

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

TÓM TẮT

Bộ Tài chính đã có những bước đi chủ động, tích cực ngay từ thời kỳ phát triển Chính phủ điện tử, nghiên cứu các sản phẩm, thành quả của cuộc CMCN 4.0 và chuyển đổi số theo lộ trình chung của Chính phủ như (1) Nghị Quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 9/3/2018 về triển khai ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính – Ngân sách; (2) Quyết định số 446/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ; (3) Quyết định số 844/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử; (4) Quyết định số 843/QĐ-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020; (5) Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 2366/QĐ-BTC về viêc phê duyệt Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số … Tuy nhiên trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục ban hành thêm nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để chuyển đổi số quốc gia với 03 trụ cột chính là Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, yêu cầu đặt ra đối với Bộ Tài chính là cần có một kế hoạch triển khai một cách tổng thể, toàn diện và bao quát mang tính dài dạn.
Với bối cảnh và thực tiến như trên, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, đặc biệt là trong cơ quan Tài chính, đối với lĩnh vực tài chính là điều tất yếu xuất phát từ nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp và là một thách thức không nhỏ đối với ngành Tài chính vừa để đảm bảo thực hiện đúng các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, vừa để phù hợp với xu thế của xã hội, đáp ứng tốt cho các hoạt động, dịch vụ Tài chính số phục vụ người dân, doanh nghiệp.